banner
Leadership

President
Jia Fuxing

jfx1.png    

Deputy Presidents
Duan Yonggang

dyg1.png   

Dong Mingzhu

dmz1.png    

Lei Jun

lj1.png           

Qiu Xiandong

qxd1.png    

Li Hong

lh1.png       

Li Chunjian

lcj1.png       

Chen Guoying

cgy1.png    

Hao Zhaoping

hzp1.png     

Duan Liangwei

dlw1.png   

Sun Jingyan

sjy1.png      

Li Shuguang

lsg1.png      

Secretary General
Duan Yonggang

dyg1.png 

Deputy Secretary General
Li Gaoshuai

 

lgs1.png    

Wang Lin

 

wl1.png      

Lyu Qing

 

lq1.png    

Chief Engineer

Li Xiaofei

lxf1.jpg     

 

ABOUT US